Startseite | Religion | Sprachwissenschaft | Geschichte | Humanwissenschaft | Naturwissenschaft | Kulturwissenschaft | Kulturschöpfungen

Sprachen | Wörter | Grammatik | Stilistik | Laut und Schrift | Mundart | Sprachvergleich | Namen | Sprachecke

Heinrich Tischner

Fehlheimer Straße 63

64625 Bensheim

altmakedonisch Θ-Ω

Email:

   
 • Θ   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω  

  • *θούρις Tʰoúris (eine niedere Göttin)

   • H θούριδες· νύμφαι. Μοῦσαι 'Nymphen, Musen' >>

    • Die Endung -id- kennzeichnet die Nachkommen von jemand.

 • Ι   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

  • ἰζέλα iżéla 'gutes Glück'

   • H ἰζέλα· ἀγαθῇ τύχῃ 'gutes Glück' >>

    • idg. *ḫeƺ- 'treiben, führen', *ēƺ- 'sprechen', lat. aio 'ich spreche', *ēƺ-ila 'Schicksalsspruch'

  • ἴλαξ ílax 'Art Eiche (quercus ilex)'

   • H ἴλαξ· ἡ πρῖνος 'die Eiche' >>

    • lat. ilex, auch elex 'Steineiche', wohl nicht-idg.
     noach. *el- 'Lebenskraft, Tier, Pflanze'

   • ἰν in 'in, an'

    • H ἰν δέᾳ· μεσημβρίᾳ 'Mittag' >>

     • idg. *en dıéʊai 'am Tag'

 • Κ   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

  • κ(α)- k(a)- 'mit'

   • idg. *ko(m) 'mit', ahd. ga-

  • κἄγχαρμον k'ánkʰarmon 'Lanzenstütze' (?)

   • H κἄγχαρμον· τὸ τὴν λόγχην ἄνω ἔχον 'was die Lanze oben hält' >>

    • *ḫenɢ- 'biegen' + *ḫer- 'zusammenfügen' > *ko-ḫénk-ḫer-m-on 'mit Haken zusammengefügt'

  • αλαρρυγά kalarrugá 'Graben'

   • H καλαῤῥυγαί· τάφροι 'Gräben' Nom. Pl. >>

    • wohl zum Grundwort von griech. λάρυγξ lárynx 'Schlund'

  • κάλιθος kálitʰos 'Wein'

  • καμαστίς kamastís 'ein Maß'

   • A καμαστίς· μέτρον τι 'ein Maß' >>

    • < *mod-tis 'Maß'

  • *κάναδος kánados 'Backe, Kiefer'

   • κάναδοι· σιαγόνες, γνάθοι 'Backen, Kiefer' (Plural) P381 >>

    • idg. ƺónedʰos, lit. žándas 'Kinnbacke', lett. zuôds 'Kinn' P381

  • κάραβος kárabos 'Torflügel'

   • H κάραβος· ...

    Von den vielen aufgezählten Bedeutungen kommt hier nur folgende in Frage:

    ... ἡ πύλη 'der Torflügel'

    • japhet. *ɢer- 'drehen, winden', *gerebʰ- flechten', germ. *kreƀ-, *kerƀ- 'Korb, Fischreuse, Krippe'
     ein geflochtener Torflügel am Zaun

  • καρπαία karpaía 'Art Tanz'

   • H καρπαία· ὄρχησις Μακεδονική 'ein makedonischer Tanz' >>

    • idg. *ger- 'drehen, winden'

  • κεβαλή kebalḗ Kopf' Ho

  • *κίκερρος kíkerros 'blass, bleich'

   • H κίκερροι· ὦχροι 'blasse, bleiche' Nom. Plural mask.) >>

    • reduplizierend zu idg. *ker-, *cer-- 'dunkel, grau', aind. karka- 'weiß', lit šir̃vas 'grau'
     wohl Fremdwort

  • Κισσοῦς Kissoûs (Bergname)

   • H Κισσοῦς· ὄρος ἐν Μακεδονίᾳ 'Berg in Makedonien' >>

    • phryg. γίσσα gíssa 'Stein', dt. Kies

  • κλινότροχον klinótrokʰon ('Ahorn' + ...)

   • griech. γλῖνος glînos 'Art Ahorn (acer Creticum)' + griech. τρόχος trókʰos 'Lauf'

  • *κομ(μ)άρα kom(m)mára 'Hummer'

   • H κομμάραι ἢ κομάραι· καρίδες  'Art Krebse' >>

    • griech. κάμαρος kámaros, dt. Hummer'

  • *κόμβος kómbos 'Backenzahn'

   • H κόμβους· ἄδοντας γομφίους 'Backenzähne' (Akkusativ) >>

    • idg. *ƺembʰ- 'beißen', ƺómbʰos 'Zahn', griech. γόμφος gómpʰos 'Stift', γόμφιος gómpʰios 'Backenzahn'

  • Κόραννος Kórannos 'König'

   • H Κόραννος· βασιλεὺς 'König' >>

    • idg. *kór(ı)os 'Heer', *kór(ı)onos, griech. κοίραννος koíranos, 'Heerführer', anord. herjann 'Kriegsgott'. Fremdwort?

  • κυνοῦπες kunoûpes 'Bär'

   • H κυνοῦπες· ἄρκτος 'Bär'

    • Tabuwort 'Hundsfuß', zu idg. *kun- 'Hund' + *ped-s 'Fuß'

 • Λ   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

  • λακεδάμα lakedáma 'ein Getränk' (Salzwasser mit Fischsoße)

   • H λακεδάμα· ὕδωρ λμυρὸν ἄλικι ἐπικεχυμένον, ὃ πίνουσιν οἱ τῶν Μακεδόνων ἀγροῖκοι 'Salzwasser mit einem Schuss allec (Fischsoße), wie es die Landbewohner der Makedonen trinken' >>

    • idg. *lege-dʰóma 'dunkle Brühe' <<

  • λείβηθρον leibētʰron 'Wasserlauf'

   • H λείβηθρον· ῥεῖθρον. ὀχετόν. κρουνόν, καὶ τόπος ἐν Μακεδονίᾳ 'Fluss, Bach, Wasserrinne, Flussbett' und Ortsname in Makedonien  >>

    • idg. *lyi- gießen, fließen, tröpfeln'

 • Μ   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

  • μάγειρος mágeiros 'Metzger'

   • idg. *mëƺʰ- 'schlagen, kämpfen'
    + idg. *ker- 'schneiden'

   • < griech. μάχαιρα mákʰaira, 'Kampfmesser, Schwert', mak. *mageira 'Messer' >>

    • > griech. μάγειρος mágeiros 'Koch, Metzger'

  • Μακεδονία Makedonía 'weites Land'

   • Makedonien hat im Unterschied zum gebirgigen Griechenland eine große Ebene.

   • idg. *mec- 'groß'

    • griech. μακεδνός mākednós, μηκεδανός mēkedanós 'lang' hat nach H auch die Bedeutung 'weit, hoch'

 • Ν   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

  • Νῦσα Nûsa (Bergname)

   • H Νῦσα καὶ Νυσήϊον· ὄρος, οὐ καθ' ἕνα τόπον. ἔστι γὰρ ... Μακεδονίας ... = Nûsa und Nusêïon: ein Berg, nicht nur an einem Ort, es gibt ihn nämlich in ... Makedonien ... >>

    • eigentlich der Name einer Nymphe, die Dionysos großgezogen hat, und Berg, an dem Dionysos verehrt wurde.

    • idg. *(s)nus- 'junge Frau', *(s)nusós, griech. νυός nyós 'Schwiegertochter'

 • Ξ   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

  • *Ξανδικά Xandiká 'ein Fest', Ξανδικός Xandikós 'ein Monat'

   • H Ξανθικά· ἑορτὴ Μακεδόνων, Ξανδικοῦ μηνὸς ἢ Ξανθικοῦ ἀγομένη. ἔστι δὲ καθάρσιον τῶν στρατευμάτων = ein Fest der Makedonen, im Monat Xandikós oder Xanthikós gefeiert; es ist da aber ein Reinigungsopfer der Streitkräfte.

 • Ο   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

 • Π   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

  • παραός paraós 'Adler'

   • H παραός· ἀετὸς 'Adler' >>

    • *per-ḫëʊós 'Fliegvogel' <

     • idg. *për 'in Richtung auf etw. bewegen', a-russ. парити paríti, russ. парить paríƭ 'schweben, gleiten', (a-)russ. перо ṕeró 'Feder'

     • idg. *ḫëʊís, lat. avis 'Vogel'

  • Πελλα Pélla (Ortsname), liegt in der Ebene

   • idg. *pël- 'Ebene', a-schwed. fala 'Ebene, Feld', a-slaw. поле póle 'Feld'

  • *περιήτης períḗtēs 'Wache'

   • H περιῆτες· οἱ φύλακες 'die Wachen' >>

    • griech. 'die Herumgehenden' < περιέναι periénai 'herumgehen'

  • περίπετεια perípeteia 'ein Fest'

   • H περί[πε]τ[ε]ια ... Μακεδονικὴ ἑορτή 'ein makedonisches Fest'

    • griech. περιπέτεια peripéteia 'plötzliche Wende des Schicksals'

  • πέχαρι pékʰari 'Hirsch'

   • A πέχαρι· ἔλαφος 'Hirsch' >>

    • idg. *bʰeğ-, griech. φέβεσθαι pʰébestʰai 'fliehen', lit. bė́gti 'laufen, fliehen', ä-russ. бѣгать bẹ́gatĭ 'hinlaufen' P116

  • *πίγγα pínga 'Eule'

   • A πίγγαν· γλαυκόν 'Eule' (Akkusativ) >>

    • griech. σπίγγος spíngos, dt. Fink 'ein Vogel'

  • Πιέρι... Piéri... (Bergname)

   • H Πιέρι...· ἡ ἀκρώρεια τοῦ ἐν Μακεδονίᾳ ὄρους 'die Berspitze  in Makedonien' >>

    • ein häufiger Bergname, erinnert an kelt.-lat. Hercynia Silva 'deutsches Mittelgebirge', got. fairguni 'Gebirge' < idg. *perǩus 'Eiche' P822

  • Πιερίδες Pierídes 'Musen'

   • H Πιερίδες· αἱ Μοῦσαι 'Musen' >>

    • 'die auf dem Berg Pieria wohnen'

  • Πίπλειαι Pípleiai 'Göttinnen der Quelle Pipleía'

   • H Πίπλ(ε)ιαι· αἱ Μοῦσαι ἐν τῷ Μακεδονικῷ Ὀλύμπῳ, ἀπὸ κρήνης Πιπλείας = die Musen auf dem makedonischen Olymp, nach der Quelle Pipleía >>

    • idg. *pel- 'voll', reduplizierend wie griech. πιμπλέναι pimplenai 'füllen'

  • Πύδνα Púdna (Ortsname)

   • idg. Lautgeste *bu-, pu- 'aufblasen, schwellen, dick und rund', *bu-ten- 'ein Gefäß', griech Dial. H *βύτανον býtanon, βυτίνη = πυτίνη b-, pytínē 'Art Gefäß', arm. պոյտն pŏjtn 'Topf' P99, als Ortsname vgl. Ruhrpott

 • Ρ   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

  • *ῥάμα ráma 'Weintraube'

   • H ῥάματα· βο[ς]τρύδια. σταφυλίς 'Weintrauben'

    • eigentlich 'Weinranke'? japhet. *ʊe-ʁ-, 'drehen, wälzen, winden', auch 'Pflanzenteil', idg. era- 'drehen, winden', *ʊrá-men 'Windung', lat. ramus 'Zweig'

  • ῥοῦτο roûto 'dieses'

   • H ῥοῦτο· τοῦτο 'dieses'

    • [r] statt [t] nach Vokal

 • Σ   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

  • σάρισ(σ)α sáris(s)a 'lange Lanze'

   • H σάρις[ς]α· δόρυ μακρόν, εἶδος ἀκοντίου Ἑλληνικοῦ, σπάθη βαρβαρική = langer Speer, sieht aus wie ein griechischer Wurfspieß, Barbarenschwert >>

    • japhet. *šer- 'brennen, schmerzen'

  • Σαυᾶδαι Sauâdai (Einwohner von Silene)

   • A σαυᾶδαι· σαῦδοι. Ἀμερίας τοὺς σειλείνους οὕτω καλεῖσθαί φησιν ὑπὸ Μακεδόνων = Sauâdai, Sâudoi. Amerias sagt, dass die Einwohner von Silene so von den Makedonen genannt werden.

  • σκοῖδος skoîdos 'oberster Gerichtshof'

   • H σκοῖδος· ἀρχή τις παρὰ Μακεδόσι τεταγμένη ἐπὶ τῶν δικαστηρίων. Ἡ λέξις κεῖται ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς Ἀλεξάνδρου  = eine oberste Instanz bei den Makedonen, denen die Gerichtshöfe untergeordnet sind. Die Vokabel steht in den Briefen Alexanders. >>

    • idg. *skëi- 'trennen', *skei-d- 'scheiden' > 'entscheiden', aber meist technisch gebraucht

  • σμώγη smṍgē 'Ochsenzunge'

   • A σμώγη· ...  βο(ύ)γλωσσον '... 'Ochsenzunge' >>

    • zu dt. schmecken

  • συῶν suôn 'See'

   • H Χαλαστραίων συῶν· πόλις τῆς Μακεδονίας καὶ λίμνη ἔνθα τὸ Χαλαστραῖον νίτρον γεγένηται = Stadt Makedoniens und See, von dem das Chalasträische Natron kommt

  • σχερόν skʰerón '?'

   • A σχερόν· κῦμα ἕτοιμον 'bereite Masse' (Sinn?) >>

    • idg. *seƺʰ- 'halten, festhalten, überwältigen', griech. σχερός skʰerós 'anhaltend, ununterbrochen'

 • Τ   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

  • ταγόναγα tagónaga 'Kommandeur, Anführer'

   • H ταγόναγα· Μακεδονική τις ἀρχή 'ein makedonischer Rang'

    • griech. ταγός 'Kommandeur' + ἄγων 'Führer'

  • τεθολώς tetʰolṍs '?'

   • A τεθολώς· ἀνάπλεως 'angefüllt'?, 'stromaufwärts'?

  Υ   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

  • *ὑφαίνειν hupʰainein 'anzetteln, anstiften'

   • A ὑφαίνει· ἐμπρῆσαι. ὑφᾶται. 'anzünden, zettelt an'

    • griech. ὑφαίνειν hypʰainein 'weben' hat im Makedonischen offenbar nur die Sondernbedeutung 'anzetteln, anstiften'

 • Φ   Α-Η    Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

  • φώγω pʰôgō 'ich heile'

 • Χ

 • Ψ

 • Ω

 

Schrift: ARIAL UNICODE MS

Sonderzeichen

Abkürzungen

 

 

H griech. Erklärung von Hesychios

(P) Pokorny

A Amerias nach Hesychios

Ho Hofmann

nach oben

Übersicht

 

Старомакедонски јазик | Makedonische Sprache | Monatsnamen
dtv Der Kleine Pauly 3,918 f

 

Datum: 2015

Aktuell: 28.08.2021